Zaznacz stronę

Witam na mojej stro­nie inter­ne­to­wej
i zapra­szam do kon­tak­tu…

 

Jakub Milewski

Bio

Jakub Milew­ski (ur. 13.11.1992 r. w Ostro­łę­ce) – z wykształ­ce­nia śpiewak ope­ro­wy, z zami­ło­wa­nia kom­po­zy­tor i dyry­gent, a także pro­du­cent dużych projektów muzycz­nych. Z wyróż­nie­niem ukoń­czył stu­dia w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym F. Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie Pro­fe­so­ra Rober­ta Cie­śli. Wszech­stron­nie uzdol­nio­ny woka­li­sta (musical/opera – bary­ton), założyciel pierw­szej w dzie­jach Mia­sta Ostrołęki Młodzieżowej Orkie­stry Kame­ral­nej (aktu­al­nie Ostrołęckiej Orkie­stry Kame­ral­nej). Trzy­krot­ny sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Ostrołęki i dwu­krot­ny Pre­zy­dent Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Kon­cer­to­wał w wie­lu mia­stach Pol­ski, Szwe­cji, Fin­lan­dii, Hisz­pa­nii, Nie­miec i Nor­we­gii. Jest auto­rem muzy­ki do kon­cer­tu Wia­ra, Nadzie­ja, Miłość – Tryp­tyk Smoleński, a także twórcą takich koncertów jak: Najpiękniejsze kolędy i pasto­rał­ki pol­skie, Zostań z nami – Jano­wi Paw­ło­wi II z miłością… (tra­sa kon­cer­to­wa z pro­jek­tem objęła ponad 20 koncertów na tere­nie Pol­ski i Nor­we­gii), Święta, Święta! z udzia­łem m.in. akto­ra Anto­nie­go Królikowskiego, Pol­scy kom­po­zy­to­rzy o miłości z udzia­łem m.in. aktor­ki Joan­ny Jabłczyńskiej.

Dnia 10 kwiet­nia 2011 r. odby­ła się pre­mie­ra debiu­tanc­kiej pły­ty Jaku­ba – Wia­ra, Nadzie­ja, Miłość – Tryp­tyk Smoleński. W 2011 r. uho­no­ro­wa­ny został w ple­bi­scy­cie Orły Ostrołęki za pra­cę na rzecz kul­tu­ry w Mieście Ostrołęka. W październiku 2011 roku rozpoczął stu­dia w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym im. F. Cho­pi­na w War­sza­wie. Kolej­ne lata przy­nio­sły mu pra­cę nad spek­ta­kla­mi ope­ro­wy­mi Sen nocy let­niej B. Brit­te­na (Teatr Wiel­ki – Ope­ra Naro­do­wa) i Wese­le Figa­ra (War­szaw­ska Ope­ra Kame­ral­na), a także musi­ca­lem Rebel­la z muzy­ką Pio­tra Rubi­ka w Sali Kon­gre­so­wej i Łazien­kach Królewskich.

We wrześniu 2013 r. uka­zał się pierw­szy tele­dysk arty­sty do pio­sen­ki Życie, ach życie, który pro­mu­je dzie­ło (pierw­szą muzycz­ną opowieść o Cudzie z Sokółki) z muzy­ką Jaku­ba Milew­skie­go – kon­cert KANTATA PRZEMIENIENIA, której pra­wy­ko­na­nie i reje­stra­cja tele­wi­zyj­na mia­ły miej­sce w Kate­drze Bia­ło­stoc­kiej 18.10.2013 r. Rok po pre­mie­rze kon­cer­to­wej, we wrześniu 2014 r. mia­ła miej­sce pre­mie­ra dru­giej pły­ty CD i DVD Jaku­ba, wyda­nej przez Edy­cję św. Paw­ła o tym samym tytu­le. Aktu­al­nie współpracuje z war­szaw­ską Fil­har­mo­nią im. R. Trau­gut­ta z którą kon­cer­to­wał w Pol­sce i Sta­nach Zjed­no­czo­nych (m.in. spek­ta­kle z Pade­rew­ski Sym­pho­ny Orche­sta w Chi­ca­go). Z początkiem 2015 r. Fil­har­mo­nia wyda­ła pły­tę Pieśni Powsta­nia War­szaw­skie­go w nowych aranżacjach Wło­dzi­mie­rza Kor­cza (Jakub jest jed­nym z solistów pro­jek­tu). W kwiet­niu 2015 r. mia­ła miej­sce kolej­na pre­mie­ra tele­dy­sku z muzy­ką Jaku­ba (tym razem w TeleexpresieTVP1) do pio­sen­ki Kie­dy umar­łeś w związku z 10. rocz­ni­cą śmierci Papieża Jana Paw­ła II.

Na prze­ło­mie 2015 i 2016 roku prze­by­wał na wyjeździe sty­pen­dial­nym we Wło­szech (dwóch śpiewaków z Pol­ski) w Con­se­rva­to­rio Sta­ta­le di Musi­ca G. Ros­si­ni w Pesa­ro. Uczest­ni­czył w Masterc­lass wybit­nych śpiewaków m.in.: Evghe­nii Dun­de­ko­vej, Jose Car­re­ra­sa. W lutym 2016 r. na zapro­sze­nie Kon­gre­su Polaków w Szwe­cji i Amba­sa­dy RP w Szwe­cji, wystąpił ze swo­im autor­skim reci­ta­lem Pol­scy kom­po­zy­to­rzy o miłości… w Kon­su­la­cie w Sztok­hol­mie. Na prze­ło­mie sierp­nia i września 2016 r. w Ostrołęce i regio­nie odbył się I Festi­wal Muzycz­ny Ostrołęckie Ope­ra­lia, którego Jakub jest Dyrek­to­rem Arty­stycz­nym. Prócz kom­po­zy­cji ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wych, Jakub ma na swo­im kon­cie utwór, który od października 2016 r. pro­mu­je film Zerwa­ny Kłos (prod. Lux Veri­ta­tis) w wyko­na­niu orkie­stry i chóru pod jego dyrek­cją. Pio­sen­kę War­to jest wie­rzyć śpiewa Zosia Nowa­kow­ska.

W listo­pa­dzie 2016r. ponow­nie odwie­dził Polo­nię w Nor­we­gii z kon­cer­tem Znasz-li ten kraj?, nato­miast w stycz­niu 2017 roku na powtór­ne zapro­sze­nie Kon­gre­su Polaków w Szwe­cji, Kon­cert Nowo­rocz­ny w Sztok­hol­mie.

W czerw­cu 2017 roku mia­ła miej­sce pra­pre­mie­ra naj­now­sze­go dzie­ła – Kan­ta­ty Totus Tuus – Całym Twój z libret­tem Jerze­go Bin­kow­skie­go. Kon­cert odbył się w Par­ku Fatim­skim na zako­piań­skich Krzep­tów­kach. Pra­pre­mie­ra połą­czo­na była z obcho­da­mi 100 rocz­ni­cy obja­wień Fatim­skich i 20 rocz­ni­cy wizy­ty Jana Paw­ła II w Zako­pa­nem, w któ­rych wzię­ła udział Para Pre­zy­denc­ka.

We wrze­śniu 2017 roku odby­ła się II edy­cja Festi­wa­lu Ostro­łęc­kie Ope­ra­lia, któ­ry dzię­ki swo­jej róż­no­rod­no­ści i uzna­niu widzów zna­lazł już sta­łe miej­sce na kul­tu­ro­wej mapie regio­nu.

Koncerty

Wszel­kie ter­mi­ny dostęp­ne na Fan­Pa­ge Arty­sty

Media

Kon­cer­ty:
Bez­po­śred­ni kon­takt z Jaku­bem Milew­skim: